Budaörsi Nyugdíjasok Háza - 2040 Budaörs, Szabadság út 24./2 - E-mail: program@jmmh.hu

Bevezetés

Fontosnak tartjuk az Ön személyes adatainak védelmét, ezért az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk a Jókai Mór Művelődési Központ (2040 Budaörs, Szabadság út 26.) és társintézményei Közösségi ház (2040 Budaörs Lévai utca 34.) Nyugdíjasok háza (2040 Budaörs, Szabadság út 24/2.) – továbbiakban JMMH -, mint adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve azokról az elvekről és szabályokról, amelyeket ennek során kötelezően betartunk.

A JMMH honlapjának (www.jmmh.hu) használata és a szolgáltatásaink igénybevétele során adatkezelésre kizárólag az Ön előzetes tájékoztatása mellett és kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. Ezen túlmenően a JMMH adatot az Önnel kötött szerződés teljesíthetősége érdekében, jogos érdekből vagy kifejezett jogszabályi előírás alapján kezel.

 

 1. Adatvédelmi tisztviselő: ITSecure Informatikai Tanácsadó Kft.
 2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

– E-mail cím: dpo@itsecure.hu

– Levelezési cím: 1012 Budapest, Logodi u. 54.

– Telefon: +36 1 799 1212

 

 

 1. Az Ön adatainak biztonsága, adatkezelési elveink

A JMMH az Ön személyes adatait a jogszerűség, a tisztességes eljárás követelményének minden tekintetben megfelelően, az Ön számára a lehető legátláthatóbb módon, kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, csak a legszükségesebb mértékben és a cél eléréséhez minimálisan szükséges ideig kezeli. Gondot fordítunk arra, hogy az általunk kezelt adatok minden esetben pontosak és naprakészek legyenek.

A JMMH nem ad ki semmilyen személyes adatot harmadik személynek az érintett hozzájárulása vagy előzetes tájékoztatása nélkül – kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kifejezetten kötelezi. A JMMH megfelelő technikai intézkedések meghozatala révén (egységes belső informatikai rendszer üzemeltetése) mindent elkövet annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai semmilyen módon ne kerülhessenek illetéktelenek birtokába.

 1. Az általunk kezelt adatok köre

a) jmmh.hu szerver „naplózása”

A JMMH honlapjának meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza (logolja) a felhasználó tevékenységét. E nélkül nem lenne biztosítható a weboldal megfelelő működése és nem tudnánk megakadályozni az esetleges külső támadásokat sem, ezért az ilyen jellegű adatkezelés a JMMH jogos érdekén alapul. A naplóállományt minőségbiztosítási célból használjuk fel, más információval nem kapcsoljuk össze, nem törekszünk az érintett felhasználó beazonosítására.

Tárol adatok: IP cím (anonimizáltan), hozzávetőleges földrajzi lokáció, a meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok

Tárolás időtartama: az adatokat 30 nap elteltével töröljük

b) Web-analitikai mérések

A Google Analitika, mint külső szolgáltató segíti a jmmh.hu honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését. Az adatok anonimizált módon kerülnek rögzítésre, a JMMH azokat kizárólag statisztikai célokra, illetve az oldal működésének optimalizálására használja fel. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. Az ilyen statisztikai célú web-analitikai adatgyűjtés széles körben elterjedt gyakorlat, amelyhez Ön a honlapunk meglátogatása révén hozzájárul.

c) Cookie-k kezelése

A cookie (magyarul: süti) egy kis adatcsomag, amelyet a szerverünk küld az Ön web-böngészőjének a testreszabott és magas színvonalú kiszolgálás érdekében. Ha ismét felkeresi a weboldalunkat, a böngésző visszaküldi a cookie-t a szerverünknek, és ezáltal lehetővé teszi az egyes munkamenetek közötti kapcsolat létrehozását.

Honlapunkon kétféle cookie-val találkozhat:

Az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet (session-id) és használatot segítő (ideiglenes) sütik. Ezek használata nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a cookie-k kezeléséhez történő hozzájárulás nem tárolható, a böngészés akadályozottá válik, a jegyek kosárba rakása illetve a banki fizetés nem tud megfelelően megvalósulni. Ezért Ön a honlap felkeresésével ezeknek a cookie-knak a használatát tudomásul veszi.

Tartós sütik: melyek webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat a Felhasználó nem törli. Amennyiben a JMMH webszervere telepíti a sütit és a saját adatbázisba kerül továbbítása az adat, akkor belső sütiről beszélünk. Amennyiben a sütit a JMMH vagy harmadik fél szolgáltató webszervere telepíti, de külső szolgáltatóhoz történik az adattovábbítás, akkor külső sütiről beszélünk.

Felhasználás célja szerint megkülönböztetünk:

Statisztikai cookie-t:

 1. teljes Google Analytics mérőkód cookie
 2. más webanalatika mérésre alkalmas eszköz mérőkód (pl. HotJar)
 3. hőtérképes analitikai eszköz cookie-ja (pl. HotJar)
 4. egérmozgás rögzítésére alkalmas eszköz cookie-ja (pl. HotJar)

 

A jmmh.hu weboldal látogatása során a bejelentkező-oldalon található süti figyelmeztetésen található „ELFOGADOM” gomb megnyomásával adhatja meg a hozzájárulását a tartós sütik használatához.

Tárolt adatok: azonosítószám, dátum, időpont, az előzőleg meglátogatott oldal

Tárolás időtartama:

a munkamenet használatot segítő ideiglenes sütik a munkamenet lezárultáig,

a tartós sütik általában 1 évig vagy addig tárolódnak az Ön gépén, amíg azokat nem törli.

Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja saját böngészőjében is azok használatát.

A mérési adatok kezeléséről és a hirdetések személyre szabott kiszolgálása érdekében a Google, a Facebook és a Hotjar szolgáltatók szerverei által végzett naplózási és cookie kezelési tevékenységről bővebb információt a saját adatvédelmi tájékoztatóikban talál a https://www.facebook.com/about/privacy, a www.google.com/intl/hu/policies/privacy és a https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy címeken.

d) Jegyvásárlás

Ha Ön él azzal a lehetőséggel, hogy a hozzájárulása révén közvetlenül is megkeressük Önt programjaikkal kapcsolatosan e-mail-en keresztül vagy egyéb kommunikációs csatornán, akkor programjainkkal kapcsolatos minden lényeges információról a megfelelő időben tájékoztatjuk Önt. Ennek során az Ön alábbi adatai kerülnek kezelésre: név, titulus, e-mail cím, nyelv, lakcím, születési év, műfaji preferencia, aktivitások, jegyvásárlási adatok, diák/tanár státusz, böngészési előzmények.

Amennyiben a jövőben nem kíván közvetlenül értesülni a programjainkról, a hozzájárulása visszavonható közvetlenül a hírlevél alján található linken keresztül, vagy az adatvedelem@jmmh.hu címre küldött levélben.

e) Kép-és hangfelvétel készítése

A JMMH területére történő belépéssel Ön kifejezetten elfogadja, hogy a JMMH és telephelyeinek területén, illetve termeiben kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen esetlegesen látogatói minőségében Ön is feltűnhet. A JMMH és telephelyeinek (nyilvános) rendezvényein történő részvétellel Ön hozzájárul, hogy a JMMH a felvételt a kulturális alaptevékenységével összefüggésben felhasználja. A felvétel ilyen jellegű felhasználásával összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet sem a JMMH-val, sem a szervezőkkel vagy a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben.

 1. Az érintettek jogai és érvényesítésük módja

Az alábbi igényekkel kapcsolatos levelét az adatvedelem@jmmh.hu e-mail címen keresztül fogadjuk.

Ön bármikor kérheti, hogy a JMMH tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson megfelelő hozzáférést. Tájékoztatjuk, hogy az e-mailben küldött tájékoztatáskérést akkor tekinthetjük hitelesnek, ha a kérelmező egyértelműen beazonosítja magát.

Amennyiben azt tapasztalja, hogy az Önről kezelt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését.

Ön bármikor kérheti az általunk kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról a Jókai Mór Művelődési Központ minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Ön kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését a JMMH korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát. Akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes vagy annak célja már megvalósult, de Ön ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az Ön által rendelkezésére bocsátott és a JMMH által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, az Ön kérelmére a JMMH köteles kiadni és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítani.

Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőkre (JMMH) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. A JMMH a tiltakozás jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti.

 1. Adatfeldolgozók

A JMMH nevében személyes adat kezelést a velünk szerződéses kapcsolatban lévő adatfeldolgozók végeznek. Az adatfeldolgozó az adatra vonatkozóan önálló döntést nem hozhat, kizárólag a JMMH-val kötött szerződés rendelkezései és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Adatfeldolgozóink aktuális listája:

3 in 1 Hosting Bt.
2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.
Adószám:22206118-2-13

EU IRODATECHNIKA BT.
2040 Budaörs, Szivárvány utca 6.
21942752-2-13

Budaörs Város Önkormányzata / Humánpolitikai Iroda
2040 Budaörs, Szabadság út 134.
15730105-2-13

Budaörs Város Önkormányzata / Pénzügyi Iroda
2040 Budaörs, Szabadság út 134.
15730105-2-13

OTP Bank Budaörs
2040 Budaörs, Szabadság út 131/a.
10537914-4-44

Magyar Telekom Nyrt.
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
10773381-2-44

UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
10987278-2-44

Vodafone Magyarország Zrt.
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
11895927-2-44

InterTicket Kft.
1139 Budapest, Váci út 99., 6. emelet (BUSINESS CENTER 99 OFFICE PARK)
10384709-2-42

Számlázz.hu/ KBOSS.hu Kft.
1031Budapest, Záhony utca 7.
13421739-2-41

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben további információra lenne szüksége lépjen velünk kapcsolatba az adatvedelem@jmmh.hu e-mail címen, a 2040 Budaörs, Szabadság út 26. címen keresztül vagy személyesen. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos igényét személyesen terjeszti elő, kollégáink felkérhetik a személyazonosságának az igazolására.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A JMMH egyoldalú döntése alapján bármikor jogosult arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosítsa. Amennyiben ez az adatkezelés elveinek vagy céljának a megváltoztatásával jár, akkor előzetesen beszerzi az érintett hozzájárulását a további adatkezeléshez.

 

Budaörs, 2018. május 24.

JMMH.hu 2021 Minden jog fenntartva